پاکلاغی,Plantago coronopus

 

Plantago   coronopus 


پاکلاغی
گیاهی است که برگ آن به پنجة کلاغ می ماند و در بهار می روید و آن را در آش و پلو و مانند آن می ریزند؛ رجل الطیر، رجل الغراب و قازایاغی نیز گویند.